Skip to content

Kliniczne i patologiczne cechy raka jajnika u kobiet z mutacjami linii germinalnej BRCA1

2 lata ago

487 words

Gruczolakorak jajnika powoduje śmierć więcej amerykańskich kobiet każdego roku niż wszystkie inne nowotwory ginekologiczne łącznie. Około 5 do 10 procent nowotworów jajnika ma charakter rodzinny i zidentyfikowano kilka rodzinnych zespołów nowotworowych obejmujących raka jajnika.1 W większości rodzin dotkniętych zespołem raka piersi i jajnika lub rakiem jajników specyficznych dla miejsca, powiązanie genetyczne ma znaleziono w locus BRCA1 na chromosomie 17q21.2,3. Allelowa delecja w locus BRCA1 w nowotworach z tych połączonych członków rodziny niezmiennie obejmuje chromosom typu dzikiego, co sugeruje, że BRCA1 działa jako gen supresorowy guza.4 Klonowanie BRCA1 5 pozwoliło na bezpośrednią identyfikację mutacji BRCA1 zarówno w sporadycznym jak i dziedzicznym raku jajnika. Chociaż delecje alleliczne w regionie locus BRCA1 są powszechne w sporadycznych rakach jajnika, ostatnie odkrycie, że mutacje BRCA1 w sporadycznych nowotworach są rzadkie sugeruje zaangażowanie dodatkowego genu supresorowego guza w tym regionie chromosomu 17q.6 Prawdopodobieństwo, że wyraźne nieprawidłowości molekularne przyczyniają się do patogenezy dziedzicznych i sporadycznych raków jajnika, rodzi pytanie, czy guzy te mają również wyraźne cechy kliniczne i histopatologiczne. W raporcie tym zbadano kliniczne i patologiczne cechy raka jajnika u 53 kobiet z udokumentowanymi mutacjami linii zarodkowej BRCA1.
Metody
Mutacyjna analiza
Technika analizy molekularnej zastosowana w naszym laboratorium została szczegółowo opisana w innym miejscu6. Technikę tę lub jej niewielkie odmiany stosowano również w ośrodkach uczestniczących w tym badaniu. W skrócie, okazy nabłonkowego raka jajnika uzyskano z archiwów banków tkanek uczestniczących instytucji. Badanie zostało zatwierdzone przez odpowiednie rady ds. Przeglądu instytucjonalnego, a świadomą zgodę uzyskano przed pobraniem i analizą tkanek. Odpowiednimi normalnymi tkankami stosowanymi do analizy DNA linii zarodkowej były albo limfocyty z krwi obwodowej, albo normalne tkanki ginekologiczne usunięte podczas operacji. Wszystkie nowotwory użyte w tym badaniu uzyskano z pierwotnych nowotworów jajnika u wcześniej nieleczonych pacjentów.
Reakcja łańcuchowa polimerazy została wykorzystana do amplifikacji genomowego DNA do analizy polimorfizmu konformacji pojedynczej nici. Zastosowano startery oparte na intronach otaczające każdy z 22 egzonów BRCA1, z wyjątkami, że 16 zachodzących na siebie zestawów starterów użyto do zbadania egzonu 11 i że 2 dodatkowe zestawy starterów zaprojektowano do amplifikacji eksonów 6 i 7 jako dwa oddzielne produkty. Egzony i 4 nie są kodowane i nie zostały zbadane. Wszystkie warianty polimorfizmów konformacji pojedynczej nici badano przez bezpośrednią analizę sekwencji w celu określenia mutacji. Alternatywnie, niektórzy pacjenci byli obligatoryjnymi nosicielami zmutowanego genu BRCA1, na podstawie ich macierzystych związków z udokumentowanymi nosicielami zmutowanych genów, jak określono za pomocą analizy rodowodowej.
Analizy patologiczne i kliniczne
W każdym ośrodku uczestniczącym w badaniu naukowcy zidentyfikowali wszystkich pacjentów z rakiem jajnika, którzy mieli mutacje w genie BRCA1 i dla których dostępne były niezbędne dane histopatologiczne i kliniczne, w tym data diagnozy; wiek; stadium, podtyp histologiczny i stopień guza; i kliniczna kontynuacja
[hasła pokrewne: noni, anakinra, Choroba Perthesa ]
[podobne: kuzynka brzozy, telico żywiec, ciesielczyk suchy las ]

0 thoughts on “Kliniczne i patologiczne cechy raka jajnika u kobiet z mutacjami linii germinalnej BRCA1”