Skip to content

Kliniczny wynik niedomykalności zastawki dwudzielnej spowodowany ulotką z biofilmem cd

2 lata ago

327 words

Spośród 229 pacjentów 45 (20 procent) zmarło podczas leczenia. Przyczyną zgonu była choroba sercowo-naczyniowa u 31 pacjentów (niewydolna niewydolność serca w wieku 13 lat, zatrzymanie akcji serca u 11 pacjentów, zatorowość zakrzepowo-zatorowa mózgu lub krwotok w 3, i różne czynniki u 4), niecałkowita u 12 i nieznana w 2. Długotrwałe przeżycie z medycznymi leczenie było krótsze niż oczekiwane przeżycie (p = 0,016) (ryc. 1). Wskaźnik zgonów z przyczyn sercowych wynosił 21 . 4 procent po 5 latach i 33 . 7 procent po 10 latach. Tabela 3. Tabela 3. Wielowymiarowe predyktory wyniku niedomykalności zastawki mitralnej z powodu ulotki z biofilmem. Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie długoterminowe z leczeniem medycznym, według New York Heart Association Class. Klasa New York Heart Association nie była dostępna dla jednego pacjenta.
Rysunek 3. Rysunek 3. Przeżycie długoterminowe z leczeniem medycznym, według frakcji wyrzutowej (EF). W analizie wieloczynnikowej (tabela 3) podstawowymi zmiennymi, które niezależnie prognozowały przeżycie, były wiek, klasa NYHA i frakcja wyrzutowa. Rycina 2 i ryc. 3 przedstawiają krzywe przeżycia Kaplana-Meiera odpowiednio według klasy NYHA i frakcji wyrzutowej.
Rycina 4. Rycina 4. Częstość występowania migotania przedsionków (AF), zastoinowej niewydolności serca (CHF), chirurgii zastawki mitralnej i operacji lub zgonu. W sumie 175 pacjentów było początkowo zagrożonych migotaniem przedsionków, a 229 początkowo było zagrożonych w przypadku innych punktów końcowych. Liczby w nawiasach oznaczają liczby zdarzeń dla każdego punktu końcowego. Wartości plus-minus to średnie (. SE) wskaźniki zdarzeń po 10 latach.
Częstość występowania zastoinowej niewydolności serca wynosiła 30 . 4 procent po 5 latach i 63 . 8 procent po 10 latach (ryc. 4). Wielowymiarowe predyktory rozwoju zastoinowej niewydolności serca to wiek, frakcja wyrzutowa i średnica lewej tętnicy wieńcowej skorygowana o powierzchnię ciała (Tabela 3). Spośród 55 pacjentów z pierwszym epizodem niewydolności serca po rozpoznaniu niedomykalności mitralnej, 27 (49%) przeszło operację. Większość pozostałych pacjentów wykazywała poprawę objawową w trakcie leczenia, jednak ci pacjenci mieli wyższy wskaźnik śmiertelności niż osoby bez epizodu niewydolności serca (skorygowany współczynnik ryzyka, 16,53, 95% przedział ufności, 8,72 do 31,36, P <0,001).
Spośród 175 pacjentów, u których rytm zatokowy występował podczas prezentacji, 13 miało przewlekłe migotanie przedsionków (tabela 2 i ryc. 4), które było niezależnie prognozowane tylko z wiekiem. Migotanie przedsionków podczas obserwacji nie wiązało się z nadmierną śmiertelnością (P = 0,19).
Częstość występowania infekcyjnego zapalenia wsierdzia, zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i dużych krwawień przedstawiono w Tabeli 2.
Mitral-Valve Surgery
Operację przeprowadzono u 143 pacjentów średnio po 23 . 32 miesiącach od rozpoznania. Pozostałe 86 pacjentów leczono medycznie. Wskazaniami do operacji były: duszność III lub IV wg NYHA u 107 pacjentów, preferencja lekarza w 24, infekcyjne zapalenie wsierdzia u 5, dusznica bolesna u 4 i choroba zakrzepowo-zatorowa w 1; wskazań nie można było ustalić w przypadku 2 pacjentów. Zastawka mitralna została naprawiona u 95 pacjentów i zastąpiona w 47; u pacjenta, operowanego gdzie indziej, charakter procedury nie był znany
[przypisy: alemtuzumab, cefepim, Enteroldronedaron ]
[hasła pokrewne: arete świdnik, kreatynina egfr, krótkie wędzidełko napletka ]

0 thoughts on “Kliniczny wynik niedomykalności zastawki dwudzielnej spowodowany ulotką z biofilmem cd”