Skip to content

Odpowiedzi wydzielania chlorkowego nabłonka ludzkiego dróg oddechowych w przebiegu mukowiscydozy. Zachowanie mechanizmów zależnych od kinazy wapniowej, ale nie zależnych od kinazy białkowej C i A.

2 lata ago

237 words

Ponieważ defekt w sekrecji Cl- przejawiony przez nabłonek mukowiscydozy (CF) odzwierciedla raczej regulacyjne niż przewodzące nieprawidłowości górnego błony kanału błony, zbadaliśmy rolę różnych szlaków regulatorowych w aktywacji sekrecji Cl- w świeżo wyciętej normalnej i CF nabłonek nosa zamontowany w komorach Ussinga. Agonista beta (izoproterenol [ISO]), jonofor Ca2 + (A23187) i ester forbolu (PMA) były skutecznymi czynnikami wydzielającymi Cl- w prawidłowym ludzkim nabłonku nosa. Badania addycyjne z agonistami wykazały, że ISO i PMA, ale nie A23187, mogą mieć wspólną ścieżkę regulacyjną. Przeciwnie, tylko A23187 indukował wydzielanie Cl- w nabłonku CF. Bradykinina podniosła cytozolowy Ca2 + i indukowała wydzielanie Cl- zarówno w tkankach prawidłowych, jak i CF, co wskazuje, że zamknięte w receptorze Ca2 + mechanizmy sekrecji Cl- zostały zachowane w CF. Uszkodzona odpowiedź sekrecyjna Cl- w nabłonku CF na ISO i PMA nie odzwierciedlała nieprawidłowości w aktywnościach zależnych od cAMP (A) i fosfolipidowych zależnych od Ca2 + (C). Wnioskujemy, że (a) mechanizm wrażliwości Ca2 + regulujący wydzielanie Cl- jest zachowywany w nabłonku dróg oddechowych CF, i (b) ścieżka regulatorowa współdzielona przez dwie odrębne kinazy białkowe jest defektywna w CF, co wskazuje, że uszkodzenie genetyczne CF nie jest ściśle sprzężony z pojedynczym (np. zależnym od cAMP) mechanizmem regulacyjnym.Images
[podobne: larix lubliniec, luxkon konin, telico żywiec ]

0 thoughts on “Odpowiedzi wydzielania chlorkowego nabłonka ludzkiego dróg oddechowych w przebiegu mukowiscydozy. Zachowanie mechanizmów zależnych od kinazy wapniowej, ale nie zależnych od kinazy białkowej C i A.”