Skip to content

Przedawkowanie metoprololu leczone za pomocą Enoximonu

2 lata ago

496 words

Ciężkie zatrucie lekami blokującymi receptor .-adrenergiczny, które prowadzi do zmniejszenia wytwarzania cyklicznego komórkowego AMP i upośledzonego uwalniania wapnia z retikulum sarkoplazmatycznego, powoduje bradykardię i niedociśnienie, które mogą być oporne na leczenie katecholaminami, wapniem i glukagonem. raport dotyczący pacjenta z zagrażającym życiu przedawkowaniem metoprololu, którego stan hemodynamiczny znacznie się poprawił po podaniu enoksymonu, inhibitora fosfodiesterazy III.
Pacjentką była 55-letnia kobieta, która celowo przyjmowała metoprolol w całkowitej dawce 10 g. Została znaleziona nieprzytomna około godzinę później, z tętnem 55 uderzeń na minutę i skurczowym ciśnieniem krwi 50 mm Hg. Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, a wysokie dawki epinefryny i atropiny podawano przed ustaleniem wystarczająco stabilnego ciśnienia krwi wynoszącego 90/50 mm Hg. Wykonano płukanie żołądka, a pacjenta przewieziono do naszej placówki.
Początkowe stężenie metoprololu w surowicy wynosiło 23,2 mg na litr (zakres terapeutyczny, od 0,1 do 0,6). Elektrokardiogram wykazał rytm zatokowy przy 65 uderzeniach na minutę. Jednak pomimo wysokiego stężenia atropiny, wapnia, glukagonu i epinefryny ciśnienie krwi było niestabilne. Wprowadzono cewnik Swana-Ganza, który wykazał znacznie obniżoną pojemność minutową serca (1,3 litra na minutę) i objętość wylewu 19 ml. Obliczony układowy opór naczyniowy wynosił 4000 dyn . s . cm-5.
Po wykonaniu tych pomiarów pacjent otrzymał wstrzyknięcie bolusa 0,5 mg enoksymonu na kilogram masy ciała, co spowodowało natychmiastowy wzrost rzutu serca do 2,0 litrów na minutę. Równocześnie objętość wyrzutowa wzrosła do 27 ml, a układowy opór naczyniowy spadł do 2972 dyn . s . cm-5. Następnie pacjent otrzymał ciągłą infuzję 15 .g enoksymonu na kilogram na minutę. Dwie godziny później pojemność minutowa serca wynosiła 3,6 litra na minutę, objętość wyładowania wynosiła 48 ml, a układowy opór naczyniowy wynosił 2058 dyn . s . cm-5. W ciągu następnych 48 godzin stan kliniczny pacjenta znacznie się poprawił. Wszystkie leki zostały przerwane, metoprolol nie był już wykrywalny w surowicy, a pacjent był ekstubowany bez dalszych komplikacji.
Enoximon jest lekiem o pozytywnym działaniu inotropowym i wazodylatacyjnym, w którym pośredniczy selektywne hamowanie fosfodiesterazy III i zwiększenie wewnątrzkomórkowego cyklicznego AMP.2 Działanie to jest zatem niezależne od układu .-adrenergicznego. Enoximone stosuje się w krótkotrwałym leczeniu zastoinowej niewydolności serca, w szczególności po zabiegu chirurgicznym.3. Przypadek ten rozszerza potencjalną wartość terapeutyczną enoksymonu na leczenie ciężkich zatruć czynnikami blokującymi receptor .-adrenergiczny.
Marius M. Hoeper, MD
Klaus HW Boeker, MD
Medizinische Hochschule Hannover, 30623 Hannover, Niemcy
3 Referencje1. Lovejoy FH Jr, Linden CH. Ostra trucizna i przedawkowanie narkotyków. W: Wilson JD, Braunwald E, Isselbacher KJ, wyd. Zasady Harrison w zakresie chorób wewnętrznych. 12 ed Vol. 2. Nowy Jork: McGraw-Hill, 1991: 2163-82.
Google Scholar
2. Bethke T, Eschenhagen T, Klimkiewicz A, i in. Inhibicja fosfodiesterazy przez enoksymon w preparatach z niewydolnych i upadających ludzkich serc. Arzneimittelforschung 1992; 42: 437-445
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Crawford MH. Dożylne stosowanie enoksymonu. Am J Cardiol 1987; 60: 42C-45C
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(6)
[patrz też: alemtuzumab, bifidobacterium, ambroksol ]
[patrz też: narolco, lordoza zniesiona, larix lubliniec ]

0 thoughts on “Przedawkowanie metoprololu leczone za pomocą Enoximonu”